WAPRO PPK 365

WAPRO PPK 365

Pracownicze Plany Kapitałowe
Samodzielny program do obsługi i zarządzania PPK, przygotowywania plików oraz automatycznej wymiany danych z instytucjami finansowymi

Program WAPRO PPK 365 to narzędzie wspierające pracodawców w procesie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich organizacjach. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i jest wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika.

Rejestracja pracowników, ich danych i ich statusów jako uczestników PPK
Rejestracja deklaracji uczestników o wysokości podstawowych i dobrowolnych wpłat na PPK
Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji i wznowieniu wpłat na PPK
Automatyczne przygotowywanie wszystkich plików wymaganych przez instytucje finansowe

Rejestracja umowy o zarządzanie. Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w art. 10 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Składka dobrowolna pracodawcy. Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art. 23 ust 3 ustawy) za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki. Rejestracja uczestników. Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do programu i naliczenie pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczących wysokości dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat. Rejestracja deklaracji uczestników. Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Atr 27 ust 2 ustawy) rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat, deklarację wypłaty transferowej. Operacje na danych uczestników. Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę. Importy z programów źródłowych. Import danych identyfikacyjnych pracodawców oraz uczestników wraz danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż.Import kwot składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników programu. Współpraca z systemami zewnętrznymi. Współpraca ze wszystkimi dostarczycielami usług dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK w zakresie plików csv i xml. Komunikacja z instytucją finansową. Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie. Zgodność z przepisami. WAPRO PPK realizuje wymogi opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). Korzystasz z systemu WAPRO ERP? Sprawdź jak działa moduł obsługi PPK zintegrowany z systemem WAPRO ERP: Pracownicze Plany Kapitałowe WAPRO PPK.

Współpraca z aplikacjami innych producentów

Importuje dane uczestników PPK oraz okresowo naliczane składki PPK bezpośrednio z bazy danych programu źródłowego przy wykorzystaniu procedur SQL lub pośrednio – przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych plików w formacie CSV.

Elastyczne licencjonowanie

Licencja czasowa na 365 dni w dwóch wariantach:

 • PRO – przeznaczony do obsługi jednej firmy
 • BIURO – przeznaczony do obsługi wielu firm

Terminy wejścia w życie PPK

od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,
od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,
od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty.

System długoterminowego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą członków rad nadzorczych. Jest on finansowany przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.

Zapis automatyczny lub dobrowolny

Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik od 55. roku życia może przystąpić do programu dobrowolnie.

Możliwość rezygnacji z PPK

Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat.

WAPRO PPK 365 jest dostarczane jako samodzielny program, który może być użytkowany zgodnie z dołączoną do niego umową licencyjną. Program zarządza danymi uczestników PPK, przygotowuje pliki wymiany danych z instytucją finansową, z niektórymi automatycznie wymienia dane, rejestruje naliczane okresowo składki PPK zarówno finansowane przez pracowników jak i finansowane przez pracodawcę ale sam ich nie nalicza. Dane muszą być naliczone w innym programie, a następnie importowane do WAPRO PPK 365 lub wprowadzone ręcznie.

Instalacja jednostanowiskowa:

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa:

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 1024 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024×768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.

Zrzuty ekranu programu:

Kreator importu danych

Krok 1: Wybór firm

Krok 2: Umowy

Krok 3: Wybór uczestników

Krok 4: Podsumowanie

Kreator eksportu danych

Krok 1: Wybór firm

Krok 2: Lista danych do eksportu

Krok 3: Podsumowanie

Lista uczestników

Wyświetlanie listy uczestników w zależności od wybranych filtrów. Możliwość edycji danych, zarządzania listą. Zakładka PPK oferuje również funkcjonalności: “Import”, “Eksport”, “Składki podatkowe”, “Naliczone składki”, “Korekty naliczonych składek”, “Zwroty składek”, “Deklaracje uczestników”, “Wypłaty środków”.