Imag RCP

Imag RCP

Imag RCP to niezbędne narzędzie pracodawcy. Pozwala on na szybki wgląd w harmonogram pracy wielu osób. Jest programem umożliwiającym łatwe zarządzanie zmianami pracowników. Dokumentuje rozpoczęcia i zakończenia zmian na podstawie zeskanowanych kart przez pracowników. Dzięki zebranym danym system automatycznie generuje nadgodziny. Tworzy też raporty w zależności od ustawionych wartości filtrujących. Istnieje też możliwość ręcznego ustawienia parametrów pracy.

Dodawanie pracowników. Pozwala to stworzyć czytelną listę osób zatrudnionych. Podczas dodawania istnieje możliwość połączenia pracownika z pracownikiem bazy Wapro Mag, przy włączonej integracji z Wapro Mag. Zmiany pracownicze. Ta funkcjonalność pozwala na definiowanie zmian pracowniczych. Określa się tu godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany. Przypisywanie zmiany. Jest to szybki i wydajny sposób na przyporządkowanie pracowników do wybranych zmian. Dzięki temu tworzy się lista pozwalająca na weryfikację do jakiej zmiany został przydzielony dany pracownik. Urlopy i nieobecności. Ta funkcjonalność pozwala na przypisywanie urlopów pracownikom wraz z szczegółowymi informacjami: rodzajem urlopu, zakresem dat trwania, własną dodatkową notatką. Istnieje możliwość filtrowania wyszukiwanych danych oraz przełączenie się na sekcję dotyczącą nieobecności pracowników. Lista nieobecności ustalana jest na podstawie przypisanej zmiany, dni wolnych od pracy oraz urlopów.  Zatwierdzanie czasu pracy. Program na podstawie zeskanowanych kart pracowników przypisuje odpowiednio godzinę rozpoczęcia, bądź zakończenia zmiany. Następnie dane te służą do określenia nadgodziny. Istnieje opcja ręcznego ustawienia tych parametrów, co daje wiele możliwości. Tutaj też po wybraniu odpowiednich filtrów można wyświetlić czas pracy konkretnego pracownika. Dane te można wyeksportować do plików .txt oraz .csv, co pozwala na późniejszy ich import do Wapro Mag. Karty RFID. Jest to proste narzędzie do rejestrowania czasu pracy pracowników. Wystarczy ją zeskanować, a zastosowana technologia przekaże dane do Imag RCP. W programie istnieje możliwość dezaktywowania karty pracownika, w każdej możliwej chwili. Raporty. Imag RCP automatycznie tworzy raporty sumujące czas pracy oraz wszystkie nadgodziny, w wybranym przedziale czasowym. Współpraca z Wapro Mag. Wygenerowane pliki nadgodzin, wejść / wyjść oraz nieobecności pracowników w Imag RCP można zaimportować do bazy Wapro Mag. To pozwala na późniejsze tworzenie raportów w Wapro Gang. Połączenie z bazą Wapro Mag umożliwia szczegółową edycję statusów pracowników z poziomu Wapro Mag. Aplikacja pozwala również na dodawanie dni wolnych od pracy.

Współpraca z WAPRO Mag
Możliwość wykorzystania zarówno w pracy stacjonarnej, jak i w pracy zdalnej
Generowanie raportów pracy
Łatwe i szybkie planowanie czasu pracy wielozmianowej
Tworzenie listy wejść / wyjść pracowników
Automatyczne generowanie nadgodzin
Kontrola nad obecnościami oraz urlopami pracowników

 

Zarządzanie zmianami pracowniczymi

Wspieranie i automatyzacja procesów definiowania zmian pracowniczych. Tworzenie przejrzystej i uporządkowanej listy zmian.

Przypisywanie zmiany pracowniczej

Automatyzacja przypisywania zmian do pracowników. Na podstawie długości trwania zmiany wyliczane są nadgodziny. Możliwa jest ręczna edycja wybranych wartości.

Zarządzanie listą zarejestrowanych wejść / wyjść pracowników

Umożliwia szczegółowy wgląd w indywidualny czas pracy każdego pracownika. Poprzez wskazanie wartości filtru wyszukiwane są jednostki odpowiadające postawionym kryteriom. Istnieje możliwość eksportu tych danych do plików, które następnie można importować do Wapro Mag. Imag RCP pozwala też na zarządzanie czasem pracy i nadgodzinami każdego pracownika.

Zarządzanie urlopami pracowników

Możliwość dodawania, określania urlopów oraz nieobecności pracowników ze szczegółowymi informacjami.

Technologia RFID

Rejestrowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników z wykorzystaniem kart i urządzeń RCP.

Zarządzanie czasem pracowników z poziomu Wapro Mag

Integracja Wapro Mag z Imag RCP umożliwia wymianę danych między programami. Daje to możliwość szczegółowego opisu nieobecności, nadgodzin, wejść / wyjść pracowników, oraz pozwala na generowania raportów w Wapro Gang.

Generowanie raportów

Tworzenie bilansu czasu pracy, nadgodzin każdego pracownika. Parametry sumowane są według wybranego przedziału czasowego.

Zrzuty ekranu programu:

Ewidencja nieobecności z poziomu  WAPRO Gang

Podgląd wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy z poziomu WAPRO Gang

Lista obecności z poziomu WAPRO Gang

Bilans czasu pracy z poziomu WAPRO Gang

Podgląd raportu z poziomu WAPRO Gang

Logowanie do programu Imag RCP

Sekcja „Pracownicy”

Dodaj pracownika – otwiera okno, w którym należy wprowadzić dane dodawanego pracownika. Imię, nazwisko są wymagane. Istnieje opcja połączenia pracownika z pracownikiem bazy Wapro Mag przy włączonej integracji z Wapro Mag.

Akcja – rozwija listę wyboru zarządzania kontem pracownia. Opcja dezaktywuj powoduje wyłączenie pracownika, co uniemożliwia rejestrację czasu pracy przez pracownika. Dostępna jest też opcja usuwająca konto pracownika.

Dezaktywuj / aktywuj – wybraniu tej opcji status pracownika zmienia się na „Nieaktywny” lub „Aktywny” (funkcja ta umożliwia na wyłączenie / włączenie możliwości rejestracji czasu pracy przez pracownika).

Sekcja „Zmiany pracownicze”

W tej funkcjonalności definiujemy zmiany pracownicze. Definicja zmiany wymaga podania nazwy zmiany oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany.

Sekcja „Przypisywanie zmiany pracowniczej”

W celu przypisania zmiany do pracownika należy wybrać pracownika oraz podać okres przydziału zmiany ( data obowiązywania od i do). Na podstawie długości trwania zmiany wyliczane są nadgodziny.

Przypisz zmianę – otwiera ono przypisywania zmiany. Należy tu podać pracownika do którego przypisujemy daną zmianę. Podajemy też przedział dni, w których pracownik będzie odbywać zmiany

Sekcja „Zatwierdzanie czasu pracy”

Wyszukiwanie zarejestrowanych wejść / wyjść pracowników odbywa się poprzez wskazanie wartości filtru. Można filtrować wyświetlane dane po: „Tylko zatwierdzone”, „Tylko niezatwierdzone”, „Bez przypisanej zmiany” oraz po dacie, pracowniku i zmianie. Istnieje możliwość eksportu danych do pliku .csv lub .txt. Wygenerowane pliki służą do importu zarejestrowanego czasu pracy przez pracowników do Wapro Mag. Plik .csv służy do importu nadgodzin w przefiltrowanym okresie, a plik .txt importuje zarejestrowany czas pracy.

Lista zarejestrowanych wejść / wyjść pracowników

Na liście zarejestrowanych wejść / wyjść pracowników znajduje się czas pracy z przypisaną zmianą oraz wyliczonymi nadgodzinami.

Edycja godzin rozpoczęcia i zakończenia zmiany – Godziny automatycznie zostają przypisane po zeskanowaniu karty przez pracownika. Istnieje opcja ręcznego ustawienia tych godzin. System waliduje poprawność godziny wejścia / wyjścia (np. godzina rozpoczęcia nie może być późniejsza od godziny zakończenia).

Nadgodziny – System automatycznie ustawia wartości tych pól. Istnieje opcja ręcznego ustawienia nadgodzin

Status – Zatwierdzony zarejestrowany czas pracy jest uwzględniany w raporcie czasu pracy

Ręczne dodawanie czasu pracy.

Sekcja „Urlopy i nieobecności”

Funkcja pozwalająca na przypisywanie i monitorowanie urlopów pracowników.


Wyszukiwanie urlopów / nieobecności pracowników odbywa się poprzez wskazanie wartości filtru. Można filtrować wyświetlane dane po dacie, pracowniku i rodzaju nieobecności.

Dodaj urlop

Należy wybrać pracownika z listy. Następnie rodzaj urlopu / nieobecności oraz przedział czasowy trwania urlopu. Istnieje opcja dodania notatki do wpisu.

Akcja – pozwala na edycję, usuwanie wpisów.

Przełączenie się na widok listy nieobecności.
Lista nieobecności ustalana jest na podstawie przypisanej zmiany, dni wolnych od pracy i urlopów.
Wyszukiwanie nieobecności pracowników odbywa się poprzez wskazanie wartości filtru. Można filtrować wyświetlane dane po dacie i pracowniku.

Sekcja „Lista kart pracowników”

Nazwa karty powinna być unikatowa. W polu kod karty skanujemy kod karty RFID pracownika. Należy zaznaczyć status karty (domyślnie karta jest aktywna). Na końcu podajemy pracownika – właściciela karty.

Akcja – Pozwala na edycję, dezaktywację, bądź usunięcie karty.

Sekcja „Raport czasu pracy”

Raporty wyświetlane są po ustawieniu wartości filtrujących (pracownik, przedział dat od do).

Czas pracy, nadgodziny oraz nocne są sumowane na podstawie określonego przedziału dat.

System

Sekcja „Użytkownicy i grupy”

Dodawanie grup użytkowników systemowych – Dodając grupę podajemy jej nazwę oraz nadajemy odpowiednie uprawnienia.

Każda z funkcjonalności posiada dedykowane uprawnienia.

Dodawanie użytkowników systemowych – Przy dodawaniu użytkownika podajemy jego nazwę, ustawiamy hasło i przydzielamy do grupy

Akcje użytkownika – Pozwala na zmianę hasła, edycję lub usunięcie użytkownika.

Akcje grupy – pozwala na edycję i usuwanie grup użytkowników.

Sekcja „Dni wolne od pracy”

Dodaj dzień

Należy podać nazwę dnia oraz datę.

Dane mogą być wyświetlane przy pomocy wybranych wartości filtrowania. W tym przypadku po roku.

Urządzenia RCP

Aplikacja klienta RCP

Import nadgodzin XLS i czasu pracy TXT do Wapro Mag.

Plik wynikowy nadgodzin

Po imporcie testowym
Import ikonka Importu w prawym górnym rogu okna nadgodzin

Dane w definicji importu – import wg. numeru ewidencyjnego

RCP -IMPORT WEJSĆ/WYJŚĆ I NIEOBECNOŚCI


Przykład:
Pracownik ma nr ewidencyjny 178. Maska dla danych rejestratora zdefiniowana jest następująco:
XEEEEEEXRRRRMMDDXggmmX12X

Plik z danymi powinien wyglądać tak:
z178   z20070615z0815z61z
z178   z20070615z1615z62z

Kod 11 – wejście

Kod 22 – wyście

Odczyt pliku

Raporty z WAPRO Gang

Kody nieobecności – możliwość dodawania w panelu RCP