WAPRO Gang – informacje o produkcie


ASSECO WAPRO

WAPRO
Gang

WAPRO Gang

KADRY I PŁACE

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

WAPRO Gang to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych i biurach księgowych. 

Pewne i bezpieczne informacje
Eliminacja ryzyka popełnienia błędu
Większa wydajność pracy
Sprawniejsza wymiana danych

KATEGORIE: WAPRO, POLECANE, OPROGRAMOWANIE WAPRO

Usługi subskrypcyjne
• WAPRO RODO
• WAPRO PPK

Ogólne
• Możliwość prowadzenia wielu firm w programie
• Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami WAPRO ERP
• Mechanizm rejestracji operacji użytkowników
• Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji (tylko w wariantach BIURO PLUS i PRESTIŻ)
• Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (tylko w wariantach BIURO PLUS i PRESTIŻ)
• Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak „xls”, „doc”, „pdf”, „jpg”, „bmp” i innych

Moduł kadrowo-płacowy
• Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy
• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
• Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie
• Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą
• Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą
• Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych
• Zbiorcze i indywidualne listy płac
• Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
• Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R)
• Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7
• Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
• Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1
• Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
• Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP

Moduł umów cywilno-prawnych
• Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
• Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych
• Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką
• Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów”
• Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy

Współpraca z programem Płatnik
• Rejestracja i wyrejestrowanie ubezpieczonych i członków ich rodzin
• Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych
• Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
• Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
• Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ZUS – ZSWA

e-Deklaracje
• Wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną oraz odbieranie i drukowanie UPO

Eksport danych systemów PFRON
• Eksport wniosku WN-D i miesięcznych informacje INF-D-P do systemu SODiR

Eksport przelewów do banków
• Gotowe szablony plików transferowych do większości banków
• Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie

e-Archiwum dokumentów
• Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy

Współpraca z rejestrami czasu pracy
• Import danych z rejestratorów, Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A
• Możliwość współpracy z innymi rejestratorami
• Raporty historii rejestracji i bilansu czasu pracy

Konfiguracja i modyfikacja
• Swoboda w dodawaniu własnych składników płacowych i konfigurowaniu istniejących
• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
• Pełna dowolność konstruowania algorytmów
• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów)
• Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie

Współpraca z systemami WAPRO Analizy
• Wykaz umów o pracę w okresach
• Wykaz umów zlecenia
• Wykaz umów o dzieło
• Analiza rozpoczętych angaży w okresach

System kadrowo-płacowy WAPRO Gang jest dostępny w czterech wariantach przeznaczonych dla różnej wielkości
przedsiębiorstw oraz dla biur rachunkowych:  BIZNES, PRESTIŻ BIURO oraz BIURO PLUS.

 

  • WAPRO START to zestaw prostych aplikacji przeznaczony dla początkującej, małej firmy usługowo-handlowej.
  • WAPRO PRESTIŻ to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów.
  • WAPRO BIURO to linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi klientów biura.
  • WAPRO BIURO PPLUS to linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi klientów biura.

Pewne i bezbłędne informacje
Wbudowane mechanizmy kontroli, automatyzacja operacji oraz zgodność z przepisami zapewniana przez specjalistów gwarantuje najwyższą jakość danych w programie.

Efektywniejsze działanie
Możliwość prowadzenia pełnej i aktualnej ewidencji pracowniczej oraz szybszej i sprawniejszej obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Sprawniejsza wymiana danych
Współpraca z aplikacjami finansowo–księgowymi i analitycznym WAPRO ERP pozwala na lepszą kontrolę i zarządzanie firmą.

Większa wydajność pracy
Automatyzacja przetwarzania danych, naliczania płac i przenoszenia informacji do programów księgowych ułatwia i przyspiesza pracę.

Eliminacja błędów
Automatyzacja naliczenia list płac i generowania raportów oraz eksport danych do systemów zewnętrznych ułatwiają eliminację błędów oraz pozwalają na zmniejszenie kosztu działania firmy.

Łatwy rozwój aplikacji
Swój program kadrowo-płacowy WAPRO Gang możesz rozbudowywać wraz z rozwojem firmy i zatrudnianiem nowych pracowników czy zmianami systemu wynagrodzeń.

Do prawidłowego działania oprogramowania należy spełnić poniższe wymagania sprzętowe oraz systemowe:

• Stanowisko
System: Windows 10 lub nowszy
Procesor: 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768)
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
Pamięć RAM: 2 GB RAM

• Serwer
Serwer SQL: 2014 lub nowszy
Procesor: 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64
Karta graficzna: XGA/XVGA (1024×768),
Dysk twardy: 2 GB wolnego miejsca
System: Windows 2012 R2
Pamięć RAM: 4 GB RAM

Opis aplikacji

WAPRO Gang

Obsługa programu

Prosty i przejrzysty program przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych jak i dla jednostek budżetowych czy biur księgowych. Zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych. Co więcej program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Dodatkowo program dostępny jest również online, jako usługa w chmurze. Jest dostępny w czterech wariantach przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw: BIZNES, PRESTIŻ, BIURO oraz BIURO PLUS.

Okno wyboru firmyWapro Gang
Kartoteka osobowaWapro gang

Zarządzanie pracownikami

Przejmowanie pracowników, gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach, rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych, zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów. Kartoteka osobowa służy do przechowywania informacji osobowych.

Ewidencja nieobecności:

Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności, szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach. Informacje o całodziennych nieobecnościach pracownika wprowadza się do ewidencji nieobecności.

Ewidencja nieobecnościWapro gang
Lista płacWapro gang

Zarządzanie listami płac

Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagrodzenia, rozliczanie nieobecności na listach płac. Przygotowanie listy płac jest procesem kilkuetapowym. Składa się na nią: zdefiniowanie listy, przypisanie do tej listy pracowników, wprowadzenie wartości, obliczenie składników płacowych, drukowanie listy, zamknięcie listy. Utworzoną listę można w szerokim zakresie modyfikować.

Umowy cywilno-prawne:

Obsługa umów cywilno-prawnych w systemie WAPRO Gang została dostosowana do potrzeb użytkowników i charakteru tych umów. Są to typowe, jednorazowe umowy, za które wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku.

Zarządzanie listami płacWapro gang
Wydruki raportówWapro gang

Wydruki raportów:

Program pozwala na drukowanie dowolnych dokumentów i zestawień.