Import płatności DHL

Import Wyciągów Bankowych MT940 DHL

Program służący do rozliczania dokumentów handlowych poprzez import z pliku

 

  Skrócenie czasu wprowadzania dokumentów bankowych do niezbędnego minimum
Ograniczenie błędów wynikających z ręcznego wpisywania dokumentów
Zautomatyzowanie procesu dodawania numerów rachunków bankowych
Grupowe rozliczanie rozrachunków klientów

Aplikacja umożliwia wykonanie importu płatności DHL z pliku, czego efektem będzie powstanie
dokumentów finansowych i rozliczenie dokumentów handlowych o kwotę podaną w pliku.

Zrzuty ekranu programu:

Po uruchomieniu programu wyświetli się nam poniższe menu, poniżej znajduje się opis poszczególnych rubryk programu:

KONFIGURACJA – Zakładka umożliwiająca konfigurację programu (opis na następnej stronie)
ŚCIEŻKA DO PLIKU – Miejsce w którym wskazujemy lokalizację pliku DHL
KONTO BANKOWE – Numer konta bankowego firmy
NUMER WYCIĄGU – Numer wyciągu bankowego (opcjonalnie)
NR WYCIĄGU MT940 – Numer wyciągu zaimportowanego pliku MT940
KWOTA Z MT940 – Kwota związana z zaimportowaną pozycją z pliku MT940
POWYŻSZE RUBRYKI ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE DOPIERO PO IMPORCIE POZYCJI DHL Z PLIKU MT940
KWOTA Z DHL’A – Pokazuje kwotę z pliku DHL (po załadowaniu pliku)
KWOTA Z DHL’A ROZLICZONA – Pokazuje rozliczoną kwotę z pliku DHL (po imporcie)

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy w zakładce „Konfiguracja” uzupełnić poniższe pola w
których:
• wskazujemy domyślny katalog z plikami DHL
• wskazujemy płatnika DHL na którym będziemy wykonać operacje.

Aby zaimportować plik DHL należy w wskazać lokalizację do pliku z płatnościami DHL w menu głównym aplikacji:

Po załadowaniu pliku zostanie wyświetlona nam informacja o ilości wczytanych rekordów z pliku, a ponadto zostanie uzupełnione pole „Kwota z DHL’a” o kwotę podaną w pliku:

Po poprawnym załadowaniu pliku można przejść do importu poprzez kliknięcie „Importuj”.

W sytuacji w której z jakiegoś powodu dokumenty związane z plikiem nie zostały rozliczone mamy możliwość pobrania listy błędów napotkanych podczas importu, plik zapisujemy na dysku po czym go otwieramy – zostanie wyświetlona lista błędów wraz z numerami dokumentów której błąd dotyczy.