Blog

Regularna aktualizacja to bezpieczeństwo, wygoda i korzyści finansowe

 

Oszczędności, dodatkowe funkcjonalności, bezpieczeństwo i wiele więcej.

Aktualne wersje programów WAPRO ERP w najwyższym wariancie

Data wydania: 02.03.2022
Wersja: 8.70.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.4:

Ogólne
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel.
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły „Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu” zwartościami „Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj”. Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu.
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu.
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli.
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta.
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo.
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP.
Dokumenty
 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole „Data uzgodnienia warunków korekty”.
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień.
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji.
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty.
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów.
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu.
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego.
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę „Data do” do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres.
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy.
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika.
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności.
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu.
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu.
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD.
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO.
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku.
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów.
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego.
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora.
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD.
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście.
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki.
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku.
Towary
 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji.
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV.
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody.
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa.
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku.
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie.
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami.
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty.
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru.
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania.
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument.
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami.
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej.
Kontrahenci
 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego.
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów „Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami”.
Paczki kurierskie
 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki.
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety.
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu.
Wydruki
 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności.
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku.
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma – wzór własny angielski.
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ.
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie „Obrót w miesiącach wg. krajów”.
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma „VAT w walucie bazowej”.
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat.
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma.
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT.
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny – polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN.
Gniazda rozszerzeń
 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku „Wybór tytułem” z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. – PP
Uprawnienia
 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych.
Urządzenia zewnętrzne
 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P.

Data wydania: 27.01.2021
Wersja: 8.70.0.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.04:

 • Dodano generowanie linków w uwagach kontrahenta oraz na karcie produktu.
 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń dla kontrahentów podczas wyboru na dokument oraz usprawniono komunikaty ostrzeżeń dla produktów.
 • Zabezpieczono możliwość wystąpienia błędu podczas wydruku jednostek z wartością dziesiętną na drukarce fiskalnej z wykorzystaniem protokołu Posnet.
 • Wyeliminowano możliwy problem z opisem w pozycji zamówienia.

Aktualizacja aplikacji na 4 pozycji numeru wersji [8.70.0.X] , dotyczy wyłącznie aplikacji na urządzenia mobilne i nie wymaga aktualizacji Konsoli zarządzającej.

Data wydania: 25.11.2021
Wersja: 8.70.0.3

Co nowego w programie w wersji 8.70.0.3:

 • Dodano obsługę urządzeń Gen2Wave.
 • Dodano zamknięcie trybu skanowania aparatem po prawidłowym odczycie kodu oraz zwiększeniu ilości na dokumencie.
 • Dodano indywidualne konfiguracje skanerów Zebra dla każdej wersji aplikacji mobilnej oraz wyeliminowano możliwy problem z działaniem.

Data wydania: 01.10.2021
Wersja: 8.70.0

Co nowego w programie w wersji 8.70.0:

 • Dodano nowy mechanizm obsługi pulpitu informacyjnego
 • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.70.0

Data wydania: 29.12.2021
Wersja: 8.70.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.4:

 • Program został dostosowany do zmian przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
  • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z „Ulgi na złe długi” (art. 89a ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku „terminów płatności”, natomiast w przypadku korekt zwiększających „dat zapłat”.
  • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Ze względu na to, że do dnia publikacji nie zostały opublikowane wersje produkcyjne schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2) zostaną one dodane w programie  w terminie późniejszym za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update.

Data wydania: 02.02.2022
Wersja: 8.70.6

Co nowego w programie w wersji 8.70.6:

 • Ryczałt ewidencjonowany:
  • dostosowano program do obsługi dwóch nowych stawek: 12% i 14%
  • zaktualizowano naliczanie zaliczki na podatek zryczałtowany
 • AKTUALIZACJA 19.02.2022
  • Implementacja w programie deklaracjI PIT-28(24).

Data wydania: 29.12.2021
Wersja: 8.70.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.4:

 • Dodana została obsługa dwóch schematów: JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2);

Data wydania: 01.12.2021
Wersja: 8.70.2

Co nowego w programie w wersji 8.70.2:

 • Wariant ODCZYT – dodany został nowy wariant programu, który jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji, natomiast muszą / chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT:
  • Wariant ODCZYT aktywowany jest w wariancie BIURO, w którym zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest dodawanie nowych firm oraz import i wprowadzanie danych.
  • Wariant ODCZYT umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji.
  • Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji.
   Nie można nabyć programu w wariancie ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej;
  • Okres licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat;

Data wydania: 25.11.2021
Wersja: 8.70.0.3

Co nowego w programie w wersji 8.70.0.3:

 • Dodano obsługę urządzeń Gen2Wave.
 • Dodano zamknięcie trybu skanowania aparatem po prawidłowym odczycie kodu oraz zwiększeniu ilości na dokumencie.
 • Dodano indywidualne konfiguracje skanerów Zebra dla każdej wersji aplikacji mobilnej oraz wyeliminowano możliwy problem z działaniem.

Data wydania: 03.02.2022
Wersja: 8.70.2

Co nowego w programie w wersji 8.70.2:

 • Dodano synchronizowanie aktualnie ustawionej ceny sprzedaży (z uwzględnieniem ceny promocyjnej) z aktualną ceną Kup teraz aukcji.
 • Dodano nazwę konta allegro w uwagach zamówienia, z którego przeniesiona była transakcja na zamówienie.
 • Dodano obsługę pól niejednoznacznych aukcji Allegro.
 • Rozszerzono działanie funkcji anulowania transakcji. Jeśli transakcja została anulowana przy wyłączonym parametrze o anulowaniu i była już przeniesiona na zamówienie, po pobraniu statusu anulowania z Allegro zamówienie otrzyma status anulowane oraz adnotację w uwagach o anulowaniu transakcji.
 • Rozszerzono działanie funkcji kojarzenia aukcji wg EAN lub indeksu katalogowego o typy inne niż Towar (jeśli kod przypisany jest do jednostki szt.).
 • Poprawiono wiązanie aukcji wg EAN lub indeksu katalogowego aby po powiązaniu prezentowany był odpowiednio Stan oraz Ilość dostępna.
 • Poprawiono sposób uruchamiania modułu e-poczta w środowisku Wapro Online z aplikacji Wapro Aukcje.
 • Poprawiono synchronizowanie ceny Kup Teraz dla aukcji zaimportowanej z Allegro.
 • Poprawiono działanie filtra Ilość dostępna.

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 28.12.2021
Wersja: 4.20.0

Data wydania: 27.12.2021
Wersja: 8.70.4

Co nowego w programie w wersji 8.70.4:

ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono mechanizm generowania wydruków graficznych rozwiązując tym samym problemy z dostępem do schowka objawiający się komunikatem „cannot read from or write to the clipboard (1-1603)”. Nowy mechanizm generowania wydruków zintegrowany jest z wprowadzonym niedawno nowym mechanizmem podglądu wydruków graficznych.
 • Wszystkim użytkownikom programu WAPRO Gang, niezależnie od konfiguracji portalu HR, udostępniono nowy mechanizm podglądu wydruku graficznego. Przy czym dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR, dostępna jest tylko dla użytkowników którzy mają skonfigurowany portal. Dzięki zintegrowaniu podglądu z nowym generatorem wydruku nie wymaga on do działania zainstalowanego programu MS Word.
 • W oknie „Deklaracje podatkowe” umożliwiono seryjny wydruk deklaracji pit dla zaznaczonych osób oraz seryjny zapis deklaracji do pliku pdf.
 • Umożliwiono automatycznie logowanie użytkowników WAPRO Gang do systemów „Moje Konto” i „Internetowy system zgłoszeń” za pomocą opcji w „Pulpicie informacyjnym”
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W mechanizmie tworzenia miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA rozwiązano problem z nadmiarowym raportem imiennym RCA z kodem 3000 dla uczestnika PPK.
 • W deklaracjach PIT-11 (27), PIT-4R (12) i PIT-8AR (11) poprawiono przekazywanie danych płatnika osoby fizycznej do eFormularzy.
 • Poprawiono pobieranie danych dla pola P 47 z umów o dzieło na deklarację PIT-11.
 • W raporcie „Lista obecności” drukowanym przy ustawieniu parametru na 'układ poziomy – dni świąteczne i wolne oznaczone kolorem szarym’ poprawiono mechanizm tworzenia raportu dla przypadku wyboru pracowników z różnych działów.
 • W graficznym wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a rozwiązano problem z brakiem podstawy wymiaru składek.
 • Wprowadzono zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1621). Na mocy zmienionego artykułu 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Zmiany dotyczą ustalenia podstawy zasiłków i wynagrodzenia chorobowego na liście podstawowej oraz zasiłków na listach umowy i projekty począwszy od list za styczeń 2022.
 • Program dostosowano do zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwanych „Polskim Ładem” (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
  • W związku z uchyleniem art. 27b ustawy, wyłączono na listach płac i umowach zlecenia obliczanie składki zdrowotnej pomniejszającej podatek.
  • W związku ze zmianą brzmienia art. 31 ust 3 uwzględniono w obliczeniach zaliczki na podatek ulgę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również w miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
  • W związku z dodaniem art. 31 ust 2a ustawy do systemu wprowadzono mechanizm obliczenia tzw. „Ulgi dla klasy średniej”, która pomniejsza dochód pracownika służący do obliczenia zaliczki na podatek. Mechanizm obejmuje typy list: lista podstawowa, lista dodatkowa, premie kw. i premie roczne. Mechanizm obliczenia ulgi uwzględnia wszystkie wypłacone i zamknięte listy w danym miesiącu. W przypadku, gdy z przychodu na kolejnej liście płac wynika uzyskanie lub utrata prawa do ulgi, na danej liście wykonywana jest stosowna korekta.
  • W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, o którym mówi dodany art. 31 ust 2u ustawy do systemu dodano kartotekę „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład. Posiada ona kontrolę czy wprowadzany okres dotyczy jednego roku.
  • W związku z dodaniem w art. 21 ustępów 152-154 w pozycji „Inne dane -> Polski Ład” dodano kartoteki: „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci” pozwalające rejestrować oświadczenia pracowników zainteresowanych korzystaniem z tych ulg. Osobom z zarejestrowanym oświadczeniem nie jest naliczana zaliczka na podatek do kwoty przychodów w wysokości do 85 528 łącznie z tytułu wszystkich ww ulg oraz ulgi z ust 148 dla osób do 26 lat. Mechanizm obejmuje przychody z list płac pracowników i umów zleceń z art. 13 pkt 8.
  • W celu umożliwienia rejestracji wniosku o niepobieranie zaliczek, który wynika z dodanego art. 41 ust 1c ustawy, do systemu dodano kartotekę „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło”. Kartoteka jest dostępna w pozycji „Inne dane -> Polski Ład.
  • W związku ze zmianą art. 22 ust 9 ustawy zmieniono sposób określania kosztów uzyskania przychodów dla pełniących obowiązki społeczne z ryczałtowych w kwocie 250 zł na 20% od przychodów.
  • W związku ze zmianami art. 83 ust 1 i 2a oraz dodaniu ust 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano na listach płac i umowach zlecenia mechanizm obliczenia zaliczki na podatek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.”. Tak policzona zaliczka będzie wykorzystywana do ograniczenia składki zdrowotnej obliczonej od małych przychodów oraz przy obliczaniu składki zdrowotnej dla osób korzystających ze zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 148 oraz pkt. 152-154.
  • W związku z uchyleniem art. 21 ust 15 pkt 4 ustawy osobom delegowanym, które korzystają z ulgi dla osób do 26 lat, przychód zwolniony z podatku pomniejsza się o kwotę odpowiadającej 30% diety za każdy dzień delegowania. Oznacza to, że kwota ta pomniejsza przychód służący do kontroli limitu zwolnienia w wysokości 85 528zł.
 • W związku ze zmianami wynikającymi z „Polskiego Ładu” wprowadzono szereg nowych obiektów do systemu.
  • Dostęp do nowych karotek „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga dla rodzin z 4 i więcej dzieci”, „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”, „Wyłączenie zaliczki dla umów zleceń i o dzieło” umieszczono razem w jednym podmenu o nazwie „Polski Ład” dostępnym w kartotece osobowej pod opcją „Inne dane” i „Dane pracownika” na listach płac.
  • Na potrzeby konfiguracji składników płacowych dodano wyróżnik „Składniki do podstawy ulgi dla klasy średniej” pozwalający powiększać lub pomniejszać podstawę obliczenia ulgi dla klasy średniej.
  • W ustawieniach i parametrach firmy w kategorii „Obliczenia list płac” dodano parametr „Naliczać ulgę dla klasy średniej po przekroczeniu” pozwalający skonfigurować naliczenie ulgi dla klasy średniej w ten sposób, że przestaje ona być naliczana po przekroczeniu rocznego limitu ulgi. Ustawienie domyślne parametru – „Tak”, oznacza naliczenie ulgi dla klasy średniej nawet w miesiącach po przekroczeniu rocznego limitu ulgi
ZMIANY DLA PORTALU HR
 • Zmieniono konfiguracje składników płacowych w celu rozwiązania problemu z poprawnym wyświetlaniem średniej wartości miesięcznej w szczegółach warunków zatrudnienia podległego pracownika widzianych przez przełożonego na karcie pracownika. Dodano dwa nowe wyróżniki w kategorii „wyróżniki portalu” na potrzeby prezentacji na portalu procentowej i kwotowej premii z angażu.
 • W procesie synchronizacji danych dodano zabezpieczenie przed próbą wysłania dwóch umów o prace lub angaży za ten sam okres. Ponadto synchronizowane z portalem są tylko umowy i angaże które mają niezerowe ID.
 • Wprowadzono zmiany w procedurze obliczającej wymiar urlopu na potrzeby synchronizacji danych z portalem. Pomniejszenie należnego urlopu na żądanie o urlop wykorzystany. Rozliczanie wykorzystanego urlopu w pierwszej kolejności z zaległego urlopu, przed urlopem należnym z danego roku
 • Udostępniono opcję konfiguracji powiadomień użytkowników dostępną od wersji 3.0 portalu. Obecnie użytkownik może otrzymywać powiadomienia tak jak do tej pory, czyli przy każdym zdarzeniu lub wybrać opcję powiadomień zbiorczych. Dla powiadomień zbiorczych, użytkownik może wskazać porę dnia, w której będą dostarczane maile np. rano lub po południu.
 • W uprawnieniach użytkowników portalu hr dodano pozycje pozwalające ograniczyć uprawnienia kierownika tak, aby w widokach portalu nie miał dostępu do danych o wynagrodzeniu swoich podwładnych.

Data wydania: 17.12.2020
Wersja: 8.60.2

Co nowego w programie w wersji 8.60.2:

 • Zawężono wybór daty przystąpienia firmy do wynikających z ustawy tj: 01.07.2019 , 01.01.2020 , 01.07.2020, 01.01.2021, na liście uczestników zmieniono nazwę kolumny z „Data przystąpienia” na „Data obowiązku. Na liście firm zamiast „Data przystąpienia” jest „Ustawowa data przystąpienia”
 • Wymieniono ikonę aplikacji i ikony pozostałych aplikacji na pasku menu
 • Dodano możliwość usuwania deklaracji zmiany danych uczestników
 • Dostosowano deklarację zmiany danych dla agenta transferowego Finat
 • Włączono obsługę .xml dla agenta transferowego Finteco
 • Zmieniono sposób filtrowania dokumentów w programie na bardziej szczegółowy. Zamiast roku można filtrować według zakresu dat od do.
 • W oknach „Lista uczestników” dodano możliwość eksportu danych uczestników, a w oknie „Lista składek” ich składek do formatu .xls , .xlsx i .pdf
 • Dodano możliwość rozciągnięcia okna listy uczestników wzdłuż i wszerz
 • Zaktualizowano strukturę pliku deklaracji dla agenta transferowego Finteco
 • Rozwiązano problem importu pliku z numerem ewidencji PPK i rachunkiem PPK uczestników otrzymanym od agenta transferowego Pekao
 • Dodano automatyczną zmianę znacznika „Podlega” dla osób niepodlegających w momencie tworzenia deklaracji rejestracji.

Data wydania: 01.10.2021
Wersja: 8.70.0

Co nowego w programie w wersji 8.70.0:

 • Dodano obsługę wymiarów związanych z ofertami
 • Dodano nowy poziom wymiaru data dokumentu dla zamówień

Data wydania: 15.03.2021
Wersja: 3.24.0

Dodaj komentarz