POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

§ 1.
Niniejsza Polityka (i) wyjaśnia, jak Administrator zbiera, przetwarza i zabezpiecza w ramach Strony informacje dotyczące użytkowników Strony (w tym dane) jak również (ii) określa korzystanie z cookies i logów systemowych oraz prawa i obowiązki użytkowników Strony.
§ 2.
1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej Polityce mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:
a) Administrator – administrator danych osobowych użytkowników Strony oraz administrator cookies,
b) cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika Strony podczas jej przeglądania, zapamiętujące preferencje użytkownika Strony,
c) logi systemowe – specjalny program komputerowy służący do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do funkcjonowania Strony,
d) Polityka – niniejsza polityka,
e) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej),
f) Strona – strona https://imag-software.pl
g) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wyrażenia „powyżej”, „tutaj”, „poniżej”, jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
§3.
1. Strona przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców.
2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację postanowień Polityki – udostępnionej nieodpłatnie za pośrednictwem Strony w formie, która umożliwia jej pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony z przyczyn technicznych oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.
4. Administratorem jest przedsiębiorca Dariusz Biliński, prowadzący jako osoba fizyczna działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ BILIŃSKI Imag Dariusz Biliński z adresem głównego miejsca wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń w Poznaniu przy ul. Zgoda 14 lok. 5 (kod pocztowy: 60-128), NIP 7871337309, REGON 639672696.
5. Możesz się z skontaktować z Administratorem na adres mailowy: biuro@imag.pl.
§4.
1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację wymienionych w Polityce celów. W relacjach umownych podanie przez Ciebie danych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: (i) w celach kontaktowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (ii) kiedy będzie to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO).
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: (i) imię, nazwisko, adres e-mail, (ii) numer telefonu, (iii) w relacjach umownych również odpowiedni identyfikator jak PESEL lub NIP.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej Twoje danych mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą: (i) doradcy Administratora; (ii) inne podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
5. Administrator nie planuje przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Twoje dane będą przechowywane do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
§ 5.
1. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
3. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
4. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) został wniesiony przez Ciebie odnośnie Twoich danych sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony przez Ciebie odnośnie Twoich danych sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego; (iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie, któremu podlega Administrator. Prawo opisane w niniejszym ustępie nie może być realizowane, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy  publicznej powierzonej Administratorowi; (iii) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; (iv) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub (v) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Masz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach: (i) kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający Administratorowi na weryfikację prawidłowości tych danych; (ii)przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) Administrator nie potrzebuje już Twoich danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
6. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane, które zostały dostarczone od Ciebie Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie przesłanki umowy, którą zawarłeś z Administratorem; oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia
danych masz prawo żądać, by Twoje dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności, masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy Administrator przetwarza je o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy Administrator przetwarza je w celach marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Twoje dane przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO. Niemiej przed wniesieniem takiej skargi daj szansę Administratorowi na zajęcie się Twoimi wątpliwościami.
§6.
1. Dane dotyczące użytkownika (w tym następujące: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego) zbierane są podczas korzystania przez użytkownika ze Strony automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies jak również poprzez formularz kontaktowy.
2. Aktywność użytkownika na Stronie, w tym jego dane, są rejestrowane automatycznie w logach systemowych.
3. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są przede wszystkim: (i) w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony; (ii) w celach statystyczno-analitycznych – w związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu.
5. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, z której korzystasz do korzystania ze Strony. Pamiętaj jednocześnie, iż zawsze możesz usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie i aplikacje służące do tego celu.
§7.
1. Administrator zastrzega możliwość zmiany Polityki. Taka zmiana staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowej Polityki na Stronie.
2. Prawem właściwym dla stosowania Polityki jest prawo polskie.