POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI IMAG WMS KOLEKTOR DLA WAPRO

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI: IMAG WMS KOLEKTOR DLA WAPRO

 

 1. Aplikacja pn. Imag WMS Kolektor dla WAPRO (dalej również zamiennie jako „Aplikacja”) jest oprogramowaniem przeznaczonym na mobilny system operacyjny Android, umożliwiającym poprzez Android System WebView dostęp do Imag WMS oraz WMS Kolektor, które są oprogramowaniem pomocniczym dla oprogramowania WAPRO Mag (od Asseco Business Solutions S.A.).
 2. Deweloperem Aplikacji, oprogramowania Imag WMS oraz WMS Kolektor (jak również podmiotem któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tychże) jest przedsiębiorca Dariusz Biliński, prowadzący jako osoba fizyczna działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ BILIŃSKI Imag Dariusz Biliński z adresem stałego miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz adresem do doręczeń w Poznaniu (kod pocztowy: 60-003) przy ul. Sycowskiej 49, posiadający NIP 7871337309, REGON 639672696, tel.: 669167819, e-mail: darek@imag.pl (dalej również zamiennie jako „Imag”).
 3. Szczegółowy opis Aplikacji, oprogramowania Imag WMS oraz WMS Kolektor znajduje się na stronie internetowej Imag.
 4. Aplikacja kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, korzystających z Aplikacji w ramach i na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.
 5. Aplikacja nie jest kierowana do konsumentów ani dla nich przeznaczona.
 6. Aplikacja po jej ściągnięciu i zainstalowaniu na urządzeniu końcowym użytkownika funkcjonuje wyłącznie w trybie demonstracyjnym (DEMO) służącym jedynie prezentacji zasad działania Aplikacji, z uwagi na co użytkownik nie może założyć konta czy też przy jej wykorzystaniu realizować jakichkolwiek czynności w ramach bądź na potrzeby swojej działalności gospodarczej.
 7. Aplikacji w trybie demonstracyjnym (DEMO) łączy się, przy wykorzystaniu Android System WebView, poprzez sieć Internet z serwerem Imag, z którym łączą się domyślnie Imag WMS oraz WMS Kolektor w wersji demonstracyjnej.
 8. Aplikacja w trybie produkcyjnym (po aktywizacji wszystkich funkcjonalności Aplikacji) łączy się, przy wykorzystaniu Android System WebView, poprzez sieć lokalną użytkownika z serwerem użytkownika, na którym zainstalowano Imag WMS oraz WMS Kolektor po uprzednim wykupieniu licencji od Imag.
 9. Dostęp użytkownika do Aplikacji w trybie produkcyjnym wymaga wykupienia licencji Aplikacji, Imag WMS oraz WMS Kolektor oraz zawarcia na piśmie umów z Imag. W tym celu konieczny jest bezpośredni kontakt z Imag.
 10. Korzystanie z Aplikacji w trybie demonstracyjnym (DEMO) może wiązać się z wysyłaniem plików cookie do urządzenia końcowego użytkownika Aplikacji. W przypadkach wysłania plików cookie byłyby one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prawidłowego działania Aplikacji, w tym zapisywania informacji o stanie Aplikacji, postępach w funkcjonalności, zmian w funkcjach, które są buforowane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie nie są wykorzystywane dla celów śledzenia aktywności użytkownika w sieci Internet.
 11. Aplikacji w trybie demonstracyjnym (DEMO) funkcjonuje bez konieczności ani możliwości przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przez Imag lub inne podmioty i tym samym bez konieczności ani możliwości udostępniania jakichkolwiek danych osobowych przez użytkownika korzystającego z Aplikacji w trybie demonstracyjnym (DEMO).
 12. Podczas procesu aktywizacji wszystkich funkcjonalności Aplikacji (Aplikacja w trybie produkcyjnym) użytkownik będzie podawać m.in. następujące dane osobowe: (i) imię; (ii) nazwisko; (iii) firma; (iv)adres e-mail; (v) numer telefonu; (vi) odpowiedni identyfikator jak PESEL lub NIP. Są to kategorie danych przetwarzane przez Imag jako administratora danych osobowych.
 13. Administratorem danych osobowych podanych Podczas procesu aktywizacji wszystkich funkcjonalności Aplikacji (Aplikacja w trybie produkcyjnym) jest Imag.
 14. Podczas procesu aktywizacji wszystkich funkcjonalności Aplikacji (Aplikacja w trybie produkcyjnym) użytkownik otrzymuje od Imag wszystkie wymagane prawem informacje odnośnie danych osobowych, z uwagi na fakt, iż dopiero w tym momencie ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.
 15. Imag wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by chronić prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.